Осигурително Брокерско Друштво
„АСУЦ Брокер“ - Скопје

Брокери

РЕГИСТАР НА ОСИГУРИТЕЛНИ БРОКЕРИ ВО АСУЦ БРОКЕР АД


Ред.
бр.
Име и презиме Адреса на живеење Број на решение и Датум на издавање Телефонски број Web страна Електронска пошта Датум на
започнување
Датум на
престанок
1 Магдалена Гечева Ул. Самоилова бр.122 Скопје 09-2233/2 од
13.12.2012
071 206 698 www.asucbroker.mk info@asucbroker.mk 25.02.2013
2 Драгица Илиевска Ул. Социјалистичка зора бр.80/1-10 Скопје 09-2234/2 од
13.12.2012
071 206 698 www.asucbroker.mk info@asucbroker.mk 25.02.2013
3 Душица Јанева Маркоска Ул. Февруарски поход бр.8-56 Скопје 09-1144/2 од
15.07.2010
071 206 698 www.asucbroker.mk info@asucbroker.mk 30.08.2016 11.03.2017
4 Деница Мишевска Ул.44 бр.32 Скопје 12-1/28/2 од
23.09.2009
071 206 698 www.asucbroker.mk info@asucbroker.mk 15.07.2017
5 Лидија Мирческа Ангелевска Бул. Видое Смилевски - Бато бр.8В-2/23 Скопје 09-2133/2 од
19.11.2012
072 220 031 www.asucbroker.mk lidija@asucbroker.mk
asucbroker@gmail.com
16.07.2020

Линк кон регистар на брокери овде