Осигурително Брокерско Друштво
„АСУЦ Брокер“ - Скопје

Осигурување на автомобилска одговорност

За да се заштитат третите лица и нивниот имот од последици од сообраќајна незгода, сопствениците на моторни возила се должни, според Законот, да склучат полиса за осигурување од автомобилска одговорност, со што се осигурува надоместок за штети кои ќе настанат како последица од сообраќајни незгоди.


Со купувањето полиса за автомобилска одговорност Вие ја осигурате Вашата одговорност кон другите учесници во сообраќајот.


Сите материјални и нематеријални штети кои се последица од сообраќајни незгоди нема да претставуваат Ваша обврска, туку обврска на осигурителната компанија од која сте ја одбрале Вашата полиса.

<