Осигурително Брокерско Друштво
„АСУЦ Брокер“ - Скопје

Патничко возило

Ред.
Број
Сила на моторот Цена
1. 22 KW 3.414 ден.
2. 22-33 KW 4.077 ден.
3. 33-44 KW 4.739 ден.
4. 44-55 KW 5.453 ден.
5. 55-66 KW 6.166 ден.
6. 66-84 KW 7.134 ден.
7. 84-110 KW 8.510 ден.
8. Над 110 KW 10.294 ден.

Товарни возила

Ред.
Број
Товар Цена
1. 0.5t 6.416 ден.
2. 0.5t 7.073 ден.
3. 1-2t 11.186 ден.
4. 2-3t 12.363 ден.
5. 3-5t 13.846 ден.
6. 5-7t 16.124 ден.
7. 7-10t 25.200 ден.
8. 10-15t 29.445 ден.
9. Над 15t 35.066 ден.

Влечач

Ред.
Број
Цена
1. 35.066 ден.

Моторцикли и скутери

Ред.
Број
Кубикажа Цена
1. до 50cm3 691 ден.
2. 50-100cm3 1.065 ден.
3. 100-250cm3 1.600 ден.
4. 175-250cm3 2.242 ден.
5. 250-500cm3 3.633 ден.
6. 500-750cm3 5.744 ден.
7. над 750cm3 7.914 ден.

Зелени картони

Ред.
Број
вид Сила на моторот Цена
1. патничко до 66 kw
над 66kw
1.850-3.690 ден.
3.075-5.536 ден.
2. комбинирано 9.656 ден.
3. товарно/бус 17.222 ден.
4. влечно/спец./мотоцикл 5.536 ден.

Доплаток

Ред.
Број
Старост Процент
1. До 22 години 15%
2. 22-26 години 10%
3. Над 70 години 15%

Патничко возило

Ред.
Број
Сила на моторот Цена
1. 22 KW 3.414 ден.
2. 22-33 KW 4.077 ден.
3. 33-44 KW 4.739 ден.
4. 44-55 KW 5.453 ден.
5. 55-66 KW 6.166 ден.
6. 66-84 KW 7.134 ден.
7. 84-110 KW 8.510 ден.
8. Над 110 KW 10.294 ден.

Товарни возила

Ред.
Број
Товар Цена
1. 0.5t 6.416 ден.
2. 0.5t 7.073 ден.
3. 1-2t 11.186 ден.
4. 2-3t 12.363 ден.
5. 3-5t 13.846 ден.
6. 5-7t 16.124 ден.
7. 7-10t 25.200 ден.
8. 10-15t 29.445 ден.
9. Над 15t 35.066 ден.

Влечач

Ред.
Број
Цена
1. 35.066 ден.

Моторцикли и скутери

Ред.
Број
Кубикажа Цена
1. до 50cm3 691 ден.
2. 50-100cm3 1.065 ден.
3. 100-250cm3 1.600 ден.
4. 175-250cm3 2.242 ден.
5. 250-500cm3 3.633 ден.
6. 500-750cm3 5.744 ден.
7. над 750cm3 7.914 ден.

Зелени картони

Ред.
Број
вид Сила на моторот Цена
1. патничко до 66 kw
над 66kw
1.850-3.690 ден.
3075-5536 ден.
2. комбинирано 9.656 ден.
3. товарно/бус 17.222 ден.
4. влечно/спец./мотоцикл 5.536 ден.

Доплаток

Ред.
Број
Старост Процент
1. До 22 години 15%
2. 22-26 години 10%
3. Над 70 години 15%