Осигурително Брокерско Друштво
„АСУЦ Брокер“ - Скопје
 
Брокери

РЕГИСТАР НА ОСИГУРИТЕЛНИ БРОКЕРИ ВО АСУЦ БРОКЕР АД

 
Ред.
бр.
Име и презиме Адреса на живеење Број на решение и Датум на издавање Телефонски број Класи на осигурување Електронска пошта Датум на
започнување
Датум на
престанок
1 Магдалена Гечева Ул. Самоилова бр.122 Скопје

09-2233/2 од
13.12.2012

РБС ОБ-0253

071 206 698 сите класи

info@asucbroker.mk

asucreferent@gmail.com

25.02.2013
2 Драгица Илиевска Ул. Социјалистичка зора бр.80/1-10 Скопје

09-2234/2 од
13.12.2012

РБС ОБ-0252

071 206 698 сите класи

info@asucbroker.mk

asucreferent@gmail.com

25.02.2013
3 Душица Јанева Маркоска Ул. Февруарски поход бр.8-56 Скопје

09-1144/2 од
15.07.2010

РБС ОБ-0127

071 206 698 сите класи info@asucbroker.mk 30.08.2016 11.03.2017
4 Деница Мишевска Ул.44 бр.32 Скопје

12-1/28/2 од
23.09.2009

РБС ОБ-0079

071 206 698 сите класи info@asucbroker.mk 15.07.2017 29.01.2021
5 Лидија Мирческа Ангелевска Бул. Видое Смилевски - Бато бр.8В-2/23 Скопје

09-2133/2 од
19.11.2012

РБС ОБ-0244

072 220 031 сите класи lidija@asucbroker.mk
asucbroker@gmail.com
16.07.2020
6 Ристе Бошков Ул. Вишешница бр.27 Кавадарци

19-3-980 од
26.09.2019

РБС ОБ-0614

076 436 363 сите класи riki666boska@gmail.com 29.05.2023
 

Линк кон регистар на брокери овде