Осигурително Брокерско Друштво
„АСУЦ Брокер“ - Скопје

Автоодговорност

Потребни документи за пријава на штета по полиса за Автоодговорност врз основа на Европски Извештај:

 • Документ за Пријава на штета од осигурителната компанија
 • Примерок од Европски Извештај, потпишан од страна на оштетениот и причинителот
 • Фотокопија од возачка дозвола
 • Фотокопија од сообраќајна дозвола
 • Фотокопија од полисата
 • Трансакциска сметка од оштетениот / жиро сметка за правни лица
 • Комисиски записник-документ за проценка на штета
 • Слики од оштетените возила
 • Изјави од двајцата учесници за начин на случување на незгодата
 • Документи за поправено возило – фактура
 • Медицинска документација за здобиените повреди

Потребни документи за пријава на штета по полиса за Автоодговорност врз основа на полициски записник:

 • Документ за Пријава на штета од осигурителната компанија
 • Полициски записник и скица од увид
 • Фотокопија од сообраќајна дозвола
 • Фотокопија од возачка дозвола
 • Фотокопија од полисата
 • Трансакциска сметка од оштетениот / жиро сметка за правни лица
 • Комисиски записник-документ за проценка на штета
 • Слики од оштетеното возило
 • Документација за поправено возило – фактури
 • Медицинска документација за здобиените повреди

Kаско

Потребни документи за пријава на штета по каско полиса:

 • Документ за Пријава на штета од осигурителната компанија
 • Фотокопија од сообраќајна дозвола
 • Фотокопија од возачка дозвола
 • Фотокопија од трансакциска сметка
 • Полномошно за управување со туѓо моторно возило, доколку осигуреникот/оштетениот е правно лице или сопственик на возилото е лизинг компанија
 • Изјава за начинот на случување на незгодата
 • Примерок од Европски извештај, односно записник од МВР
 • Фотокопија од полисата
 • Слики од оштетеното возило

Зелен картон

Како да постапите во случај на сообраќајна незгода во странство

 • Не поместувајте го возилото
 • Поставете соодветен знак за предупредување на другите учесници во сообраќајот
 • Направете фотографии од местото на настанот и состојбата на возилата
 • Во случај на сообраќајна незгода со мала материјална штета пополнете европски извештај за штета. Овој образец е со унифицирана содржина во сите европски земји, при што македонскиот примерок ќе Ви биде водич како да го пополните истиот
 • Во случај на сообраќајна незгода со голема материјална штета, телесни или смртни последици задолжително пријавете во полиција за да направи увид на лице место и изготви Записник
 • Разменете копии од зелените карти со другиот учесник и/или дадете ги истите на полицијата
 • Побарајте белешка од полицијата
 • Пополнете формулар доколку полицијата го побара тоа од Вас и внимавајте на објективноста на скицата во истиот
 • Постапка за пријава на штета
 • Ако не сте одговорни за сообраќајната незгодата, a штетата е предизвикана од осигурано возило пријавете штета во Бирото во земјата во која се случила незгодата. Телефоните и адресите на бироата за зелена карта се наведени на задната страна од зелената карта
 • Ако штетата е предизвикана од неосигурано возило (независно дали се работи за возило со регистарски ознаки на посетената земја или друго странско возило со регистарски таблички од земја членка на Советот на бироа за зелени карти) штетата се пријавува во Гарантниот фонд во земјата каде се случила сообракајната незгода
 • Во случај кога сте одговорни за незгодата, веднаш по пристигнување во Р.Македонија задолжително треба да го известите осигурителното друштво кое ја издало зелената карта за сите релевантни моменти поврзани со незгодата

имот

Потребни документи за пријава на штета по полиса за Имот:

 • Документ за Пријава на штета од осигурителната компанија
 • Фотокопија од полиса
 • Фактури за извршена поправка
 • Документ за процена на штета
 • Записник од МВР (по потреба)

Домаќинско

Потребни документи за пријава на штета по полиса за Домаќинско:

 • Документ за Пријава на штета од осигурителната компанија
 • Фотокопија од полиса
 • Документи за идентификација
 • Документ за процена на штета
 • Записник за процена на штета од МВР (по потреба)

Патничко

Потребни документи за пријава на штета по полиса за патничко:

 • Документ за Пријава на штета од осигурителната компанија
 • Фотокопија од полиса
 • Фотокопија од пасош
 • Авиокарти
 • Извештај за доцнење багаж или лет
 • Оригинална медицинска документација (извештај) со дијагноза и детален опис на медицински третман
 • Комплетна историја на болеста на пациентот и видот на препишаната терапија (лекови)
 • Оригинални фактури / потврди од третманот со печат и потпис на овластениот лекар или фармацевт
 • Званичен извештај од полицијата за видот на настанатиот несреќен случај, во случај кога повредата на осигуреникот е резултат на несреќен случај
 • Фотокопија од трансакциска сметка

Транспорт

Потребни документи за пријава на штета по полиса за осигурување на транспорт:

 • Документ за Пријава на штета од осигурителната компанија
 • Фотокопија од полиса
 • Фактурна вредност на на стоката која бил предмет на транспорт со уредно наведен датум и место на тргнување и релација на превозот
 • М1 и М2 (КОПИЈА) од возачот на возилото за докажување дека истиот е вработен кај осигуреникот
 • Сообраќајна дозвола од возилото
 • Царинска декларација
 • Уредно пополнет патен налог
 • Превод на документи
 • Товарен лист
 • Записник за штета

ЦМР

Потребни документи за пријава на штета:

 • Документ за Пријава на штета од осигурителната компанија
 • Оштетно барање на оштетеното лице
 • Превозни документи (товарен лист,спецификација)
 • Царинска фактура или друг доказ за вредноста на пратката
 • Писмена изјава на возачот за причината за настанување на штетата
 • Записник – Хавариски Извештај за процена на штета
 • Докази на кои може да се утврди постоење или непостоење одговорност на осигурената страна за настанатата штета
 • Записник од полиција, ако настанала сообраќајна незгода, пожар или кражба

Незгода

Потребни документи за пријава на штета по осигурување од незгода:

 • Документ за Пријава на штета од осигурителната компанија, заверена од договорувачот на осигурување
 • Фотокопија од полиса
 • Потврда од работа со точно наведување на бројот на полиса по која е осигуреникот осигурен
 • Медицинска документација
 • Дополнителна документација која може да биде во интерес на одредување точен процент на инвалидност, како и пресметување на дополнителни трошоци за лекување и дневен надомест, доколку истите се предвидени со полисата за колективно осигурување.
 • Потврда за боледување
 • Оригинални сметки за трошоци за лекување
 • Извод од матична книга на родени (за малолетни лица – ученици, деца во градинка и сл.)
 • Копија од трансакциска сметка на оштетениот

Одговорност

Потребни документи за пријава на штета по полиса за Одговорност:

 • Документ за Пријава на штета од осигурителната компанија
 • Копија од полиса
 • Документ за процена на штета

СЛУЧАЈ НА СООБРАЌАЈНА НЕЗГОДА

ШТО ДА НАПРАВИТЕ ВО СЛУЧАЈ НА СООБРАЌАЈНА НЕЗГОДА:

 • Обезбедете го и обележете го местото на сообраќајна незгода со сигурносен триаголник
 • Доколку има загинати или повредени лица, ЗАДОЛЖИТЕЛНО повикајте брза помош на тел. 194
 • ЗАДОЛЖИТЕЛНО повикајте полиција на тел. 192 во случаи кога:
  • настаната е голема материјална штета
  • едно од возилата нема регистарски таблици или не е осигурано
  • едно од возилата има странска регистарска таблица
  • еден од возачите е под дејство на алкохол или наркотични средства
  • возачите неможат да ги усогласат мислењата во врска со начинот и околностите под кои се случила сообраќајната незгода
  • еден од возачите одбива да ги даде своите лични податоци или податоците за возилото
  • еден од возачите го напуштил местото на сообраќајната незгода
  • возачот сам учествува во незгодата
 • Не го напуштајте местото на настанот се до доаѓање на полиција и доколку сте во можност фотографирајте го местото на настанот и оштетените возила
 • Разменете ги личните податоци и податоците за осигурување со останатите учесници, а во случај на возило со странски регистарски ознаки обезбедете копија од зелената карта.
 • ВО СЛУЧАЈ НА МАЛА МАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА, КОГА НЕ СТАНУВА ЗБОР ЗА НИТУ ЕДЕН ОД ГОРЕНАВЕДЕНИТЕ СЛУЧАИ, ПОПОЛНЕТЕ ЕВРОПСКИ ИЗВЕШТАЈ преземи

  Како да постапите во случај на сообраќајна незгода во странство

 • не поместувајте го возилото
 • поставете соодветен знак за предупредување на другите учесници во сообраќајот
 • направете фотографии од местото на настанот и состојбата на возилата
 • во случај на сообраќајна незгода со мала материјална штета пополнете европски извештај за штета. Овој образец е со унифицирана содржина во сите европски земји, при што македонскиот примерок ќе Ви биде водич како да го пополните истиот
 • во случај на сообраќајна незгода со голема материјална штета, телесни или смртни последици задолжително пријавете во полиција за да направи увид на лице место и изготви Записник
 • разменете копии од зелените карти со другиот учесник и/или дадете ги истите на полицијата
 • побарајте белешка од полицијата
 • пополнете формулар доколку полицијата го побара тоа од Вас и внимавајте на објективноста на скицата во истиот

УПАТСТВО

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА ЕВРОПСКИОТ ИЗВЕШТАЈ

 • Заедно со другиот учесник во сообраќајната незгода пополнете го ЕВРОПСКИОТ ИЗВЕШТАЈ, кој задолжително треба да го имате во возилото
 • Извештајот пополнете го точно и потпишете го
 • Обезбедете ги точните податоци за возилото (регистарски број и марка на возило), име и презиме на учесникот со неговиот матичен број, бројот на полисата за осигурување и периодот на важење на истата
 • Доколку има сведоци обезбедете нивни податоци (запишете ги нивните имиња и презимиња, адресата и телефонскиот број)
 • Со возилата и пополнетиот Европски извештај пријавете ја штетата лично, во присуство на другиот учесник, во компанијата каде е осигурано возилото на причинителот
 • Пожелно е штетата да ја пријавите веднаш или најдоцна во рок од 3 дена од случувањето на незгодата
 • До моментот на процената и реконструкцијата на настанот немојте да менувате и поправате ништо на оштетеното возило

Потребни документи за пријава на штета по полиса за Автоодговорност врз основа на Европски Извештај:

 • Документ за Пријава на штета од осигурителната компанија
 • Примерок од Европски Извештај, потпишан од страна на оштетениот и причинителот
 • Фотокопија од возачка дозвола
 • Фотокопија од сообраќајна дозвола
 • Фотокопија од полисата
 • Трансакциска сметка од оштетениот / жиро сметка за правни лица
 • Комисиски записник-документ за проценка на штета
 • Слики од оштетените возила
 • Изјави од двајцата учесници за начин на случување на незгодата
 • Документи за поправено возило – фактура
 • Медицинска документација за здобиените повреди

Потребни документи за пријава на штета по полиса за Автоодговорност врз основа на полициски записник:

 • Документ за Пријава на штета од осигурителната компанија
 • Полициски записник и скица од увид
 • Фотокопија од сообраќајна дозвола
 • Фотокопија од возачка дозвола
 • Фотокопија од полисата
 • Трансакциска сметка од оштетениот / жиро сметка за правни лица
 • Комисиски записник-документ за проценка на штета
 • Слики од оштетеното возило
 • Документација за поправено возило – фактури
 • Медицинска документација за здобиените повреди

Потребни документи за пријава на штета по каско полиса:

 • Документ за Пријава на штета од осигурителната компанија
 • Фотокопија од сообраќајна дозвола
 • Фотокопија од возачка дозвола
 • Фотокопија од трансакциска сметка
 • Полномошно за управување со туѓо моторно возило, доколку осигуреникот/оштетениот е правно лице или сопственик на возилото е лизинг компанија
 • Изјава за начинот на случување на незгодата
 • Примерок од Европски извештај, односно записник од МВР
 • Фотокопија од полисата
 • Слики од оштетеното возило

Потребни документи за пријава на штета по полиса за Домаќинско:

 • Документ за Пријава на штета од осигурителната компанија
 • Фотокопија од полиса
 • Документи за идентификација
 • Документ за процена на штета
 • Записник за процена на штета од МВР (по потреба)

Потребни документи за пријава на штета по полиса за патничко:

 • Документ за Пријава на штета од осигурителната компанија
 • Фотокопија од полиса
 • Фотокопија од пасош
 • Авиокарти
 • Извештај за доцнење багаж или лет
 • Оригинална медицинска документација (извештај) со дијагноза и детален опис на медицински третман
 • Комплетна историја на болеста на пациентот и видот на препишаната терапија (лекови)
 • Оригинални фактури / потврди од третманот со печат и потпис на овластениот лекар или фармацевт
 • Званичен извештај од полицијата за видот на настанатиот несреќен случај, во случај кога повредата на осигуреникот е резултат на несреќен случај
 • Фотокопија од трансакциска сметка

Потребни документи за пријава на штета по полиса за осигурување на транспорт:

 • Документ за Пријава на штета од осигурителната компанија
 • Фотокопија од полиса
 • Фактурна вредност на на стоката која бил предмет на транспорт со уредно наведен датум и место на тргнување и релација на превозот
 • М1 и М2 (КОПИЈА) од возачот на возилото за докажување дека истиот е вработен кај осигуреникот
 • Сообраќајна дозвола од возилото
 • Царинска декларација
 • Уредно пополнет патен налог
 • Превод на документи
 • Товарен лист
 • Записник за штета

Потребни документи за пријава на штета:

 • Документ за Пријава на штета од осигурителната компанија
 • Оштетно барање на оштетеното лице
 • Превозни документи (товарен лист,спецификација)
 • Царинска фактура или друг доказ за вредноста на пратката
 • Писмена изјава на возачот за причината за настанување на штетата
 • Записник – Хавариски Извештај за процена на штета
 • Докази на кои може да се утврди постоење или непостоење одговорност на осигурената страна за настанатата штета
 • Записник од полиција, ако настанала сообраќајна незгода, пожар или кражба

Потребни документи за пријава на штета по осигурување од незгода:

 • Документ за Пријава на штета од осигурителната компанија, заверена од договорувачот на осигурување
 • Фотокопија од полиса
 • Потврда од работа со точно наведување на бројот на полиса по која е осигуреникот осигурен
 • Медицинска документација
 • Дополнителна документација која може да биде во интерес на одредување точен процент на инвалидност, како и пресметување на дополнителни трошоци за лекување и дневен надомест, доколку истите се предвидени со полисата за колективно осигурување.
 • Потврда за боледување
 • Оригинални сметки за трошоци за лекување
 • Извод од матична книга на родени (за малолетни лица – ученици, деца во градинка и сл.)
 • Копија од трансакциска сметка на оштетениот

Потребни документи за пријава на штета по полиса за Одговорност:

 • Документ за Пријава на штета од осигурителната компанија
 • Копија од полиса
 • Документ за процена на штета

ШТО ДА НАПРАВИТЕ ВО СЛУЧАЈ НА СООБРАЌАЈНА НЕЗГОДА:

 • Обезбедете го и обележете го местото на сообраќајна незгода со сигурносен триаголник
 • Доколку има загинати или повредени лица, ЗАДОЛЖИТЕЛНО повикајте брза помош на тел. 194
 • ЗАДОЛЖИТЕЛНО повикајте полиција на тел. 192 во случаи кога:
  • настаната е голема материјална штета
  • едно од возилата нема регистарски таблици или не е осигурано
  • едно од возилата има странска регистарска таблица
  • еден од возачите е под дејство на алкохол или наркотични средства
  • возачите неможат да ги усогласат мислењата во врска со начинот и околностите под кои се случила сообраќајната незгода
  • еден од возачите одбива да ги даде своите лични податоци или податоците за возилото
  • еден од возачите го напуштил местото на сообраќајната незгода
  • возачот сам учествува во незгодата
 • Не го напуштајте местото на настанот се до доаѓање на полиција и доколку сте во можност фотографирајте го местото на настанот и оштетените возила
 • Разменете ги личните податоци и податоците за осигурување со останатите учесници, а во случај на возило со странски регистарски ознаки обезбедете копија од зелената карта.
 • ВО СЛУЧАЈ НА МАЛА МАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА, КОГА НЕ СТАНУВА ЗБОР ЗА НИТУ ЕДЕН ОД ГОРЕНАВЕДЕНИТЕ СЛУЧАИ, ПОПОЛНЕТЕ ЕВРОПСКИ ИЗВЕШТАЈ преземи

  Како да постапите во случај на сообраќајна незгода во странство

 • не поместувајте го возилото
 • поставете соодветен знак за предупредување на другите учесници во сообраќајот
 • направете фотографии од местото на настанот и состојбата на возилата
 • во случај на сообраќајна незгода со мала материјална штета пополнете европски извештај за штета. Овој образец е со унифицирана содржина во сите европски земји, при што македонскиот примерок ќе Ви биде водич како да го пополните истиот
 • во случај на сообраќајна незгода со голема материјална штета, телесни или смртни последици задолжително пријавете во полиција за да направи увид на лице место и изготви Записник
 • разменете копии од зелените карти со другиот учесник и/или дадете ги истите на полицијата
 • побарајте белешка од полицијата
 • пополнете формулар доколку полицијата го побара тоа од Вас и внимавајте на објективноста на скицата во истиот

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА ЕВРОПСКИОТ ИЗВЕШТАЈ

 • Заедно со другиот учесник во сообраќајната незгода пополнете го ЕВРОПСКИОТ ИЗВЕШТАЈ, кој задолжително треба да го имате во возилото
 • Извештајот пополнете го точно и потпишете го
 • Обезбедете ги точните податоци за возилото (регистарски број и марка на возило), име и презиме на учесникот со неговиот матичен број, бројот на полисата за осигурување и периодот на важење на истата
 • Доколку има сведоци обезбедете нивни податоци (запишете ги нивните имиња и презимиња, адресата и телефонскиот број)
 • Со возилата и пополнетиот Европски извештај пријавете ја штетата лично, во присуство на другиот учесник, во компанијата каде е осигурано возилото на причинителот
 • Пожелно е штетата да ја пријавите веднаш или најдоцна во рок од 3 дена од случувањето на незгодата
 • До моментот на процената и реконструкцијата на настанот немојте да менувате и поправате ништо на оштетеното возило