Осигурително Брокерско Друштво
„АСУЦ Брокер“ - Скопје

Осигурување лица

Осигурувањето на живот е долгорочно решение кое нуди комбинација на најбезбеден облик на штедење, сигурност и осигурување. Полисите за животно осигурување имаат двојни поволности: Ви овозможуваат финансиска заштита Вас и на Вашето семејство, а истовремено овозможуваат долгорочно штедење на парични средства.


Полисата за индивидуално животно осигурување може да опфаќа лица од 14 – 65 годишна возраст и истата е прилагодлива, односно самиот осигуреник избира колку ќе уплати и на тој начин сам ја дефинира осигурената сума.


Исплатата на паричните средства по истекот на осигурувањето е загарантирана.

<