Осигурително Брокерско Друштво
„АСУЦ Брокер“ - Скопје

Каско осигурување

  Полисата за регистрација се однесува само на возилото на оштетениот, но не и на возилото на причинителот. Токму тука доаѓа до израз важноста на Каско полисата.

  Каско осигурувањето се однесува исклучиво на вашето возило и ги покрива штетите настанати при сообраќајна незгода во која вие сте причинителот на штетата, како и штетите настанати поради временски непогоди, удар од предмет и злонамерни постапки како кражба или намерно оштетување.

  ВИДОВИ НА КАСКО ОСИГУРУВАЊЕ:

 • Потполно Каско без вклучен ризик од кражба,
 • потполно Каско со вклучен ризик од кражба,
 • Каско осигурување без франшиза,
 • Каско осигурувањесофраншизаод 100, 200, 300, 400 и 500 евра.
 • Во зависност од видот на пакетот којшто ќе го изберете, можете да го заштитите Вашето возило од уништување или оштетување од следните ризици:

 • сообраќајна незгода,
 • временски непогоди (невреме, град, снежна лавина),
 • ненадејно надворешно термичко или хемиско дејство,
 • пожар, удар од гром, експлозија,
 • кражба, против правно одземање и разбојништво,
 • злонамерни постапки.
 • оштетување на тапацирот при давање помош на повредени лица,
 • манифестации и демонстрации,
 • пад или удар на некој предмет врз возилото,
 • намерно предизвикување штета со цел да се спречи поголема штета,
 • паѓање на воздушни летала,
 • земјотрес,
 • поплава, порој и восоки води.