Осигурително Брокерско Друштво
„АСУЦ Брокер“ - Скопје

Осигурување на имот-пожар

Осигурувањето на имотот подразбира осигурување на:

 • семејна куќа, стан, помошни објекти, економски објекти, викенд куќа, подни и ѕидни облоги, стаклани врати и прозори, вградени инсталации, котли и вградени печки, бојлери и санитарни уреди во тие објекти
 • објекти во изградба и објекти и опрема во монтажа (целиот материјал, опрема и сите работи на објектот во изградба и машини, уреди и инсталации кои се монтираат)
 • предмети од домаќинство, пари и скапоцености, уметнички предмети и сл.
 • машини, опрема, залихи и пари.

Осигурувањето на имотот вклучува осигурување од следните основни опасности (ризици):

 • пожар,
 • удар од гром,
 • експлозија, освеннуклеарнаексплозија и радиоактивнаконтаминација,
 • бура,
 • град,
 • поплава или потоп,
 • јавни манифестации и демонстрации,
 • излевање вода од водоводни и канализациони инсталации,
 • лизгање и одронување на земјиште,
 • снежна лавина,
 • провална кражба и разбојништво.