Осигурително Брокерско Друштво
„АСУЦ Брокер“ - Скопје

Земјоделско осигурување

Полисата за земјоделско осигурување Ви нуди осигурително покритие кое се однесува на посевите и плодовите на осигурената површина, во периодот од нивната сеидба до периодот на нивното собирање. Се осигурува очекуваниот годишен принос, којшто се одредува при склучување на осигурувањето.

Со оваа полиса се опфатени:

  • житни култури
  • индустриски култури
  • овошни насади
  • лозови насади
  • градинарски култури

Основни ризици коишто се покриваат со осигурувањето се:

  • пожар
  • удар од гром
  • град